ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Gaming – Powered by CMS | UPDATE - Stadiul modificărilor legislative cu impact asupra industriei jocurilor de noroc

13 Octombrie 2023   |   Cristina Popescu (Partener) și Sorin Predescu (Associate) – CMS România

Pe 3 octombrie 2023 a fost dat publicității un proiect de Ordonanță de urgență care cuprinde o serie amplă de măsuri noi.

 
 
În contextul preocupării recente a guvernului pentru protecția persoanelor vulnerabile care participă la jocurile de noroc și pentru taxarea mai agresivă a operatorilor de jocuri de noroc, industria de gambling este, în prezent, supusă unui test de stres așa cum nu a mai văzut din 2009 până în prezent, notează Cristina Popescu (Partener) și Sorin Predescu (Associate), avocați CMS Romania, în secțiunea Gaming din BizLawyer. ..

Pe 3 octombrie 2023 a fost dat publicității un proiect de Ordonanță de urgență care cuprinde o serie amplă de măsuri noi, precum:

       →        Dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc va fi acordat numai societăților înmatriculate în Romania sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană care au înregistrat un sediu permanent în România;

            Exploatarea în comun a jocurilor de noroc se va putea desfășura doar între organizatori de jocuri de noroc (deținători de licență clasa I) sau persoane juridice aflate sub control comun cu organizatorii de jocuri de noroc;

             Reclama outdoor pentru jocuri de noroc, care depășește dimensiunea de 25 m2/panou/material publicitar, sunt interzise;

                 Poate dobândi calitatea de organizator temporar de jocuri de noroc tip cazinou persoana juridică [română sau cu sediu permanent înregistrat în România – n.n.] care organizează și exploatează jocuri de noroc pe o perioadă de 3 luni, în stațiunile turistice;

                Se mărește considerabil taxa anuală cunoscută în industrie sub denumirea de “taxa privind jocul responsabil”. Spre exemplu, deținătorii de licență clasa I vor plăti 500.000 euro (în loc de 5.000 euro cum este în prezent), iar deținătorii de licență clasa II vor plăti 15.000 euro (în loc de 1.000 euro cum este în prezent);

                 Veniturile din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați încasate de către ONJN se virează în procent de 70% către bugetul de stat, iar procentul de 30% rămas din totalul sumelor încasate este utilizat pentru activitatea ONJN;

                Operatorii de jocuri de noroc care au obligația lunară de plată a taxei de autorizare, beneficiază de o bonificație de 10% dacă efectuează plata pentru întregul an, în avans, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

                 Pentru implementarea acestei OUG, operatorii economici care sunt licențiați în prezent trebuie să depună, în termen de maxim 12 luni de la momentul intrării în vigoare a OUG, la ONJN, dovada operării prin intermediul unei societăți înmatriculate în România sau printr-un sediu permanent (în cazul în care nu îndeplinesc această condiție). Prin excepție, aceștia au dreptul, în termen de maxim 12 luni de la momentul intrării în vigoare a OUG:

o   să solicite ONJN aprobarea transferului licenței deținute în România, pentru perioada de valabilitate rămasă a acesteia, precum si a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, impreuna cu toate obligațiile legale aferente acestora, către o societate existenta sau nou înmatriculată pe teritoriul României sau către o persoană juridică care are înregistrat un sediu permanent; sau

o   să înregistreze sediul permanent în România și să solicite ONJN alocarea licenței deținute către sediul permanent, pentru perioada de valabilitate rămasă a acesteia, precum si a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, impreuna cu toate obligațiile legale aferente acestora; sau

o   obținerea unei noi licențe, în condițiile OUG;

                 Va exista o bază de date privind persoanele autoexcluse și indezirabile, creată, gestionată și actualizată permanent de către ONJN, bază de date la care organizatorii de jocuri de noroc au acces în timp real;

                 Se instituie o nouă obligație în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc, și anume aceea de a transmite către ONJN toate solicitările de autoexcludere primite, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării, precum și listele cuprinzând persoanele care, prin decizii interne ale organizatorilor, au fost declarate indezirabile, împreună cu motivele care au stat la baza acestei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii ori modificării;

                 Personalul ONJN și membrii Comitetului de supraveghere din cadrul ONJN nu pot participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private;

                 Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc/operatorii economici autorizaţi pot constitui fondul de garanţie prevăzut de OUG 77/2009 în favoarea organului fiscal teritorial și printr-o poliță de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European ori un stat din Confederația Elvețiană;

                 Se modifică cuantumul și baza de calcul pentru stabilirea nivelurilor de garanție pentru acoperirea riscului de neplată. Spre exemplu, pentru anul 2024, nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată pentru activitatea de jocuri de noroc tradiționale, cu excepția cazinourilor, se va calcula în funcție de nivelul de venituri a organizatorului. De la 1 ianuarie 2025 garanția este de 1.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului.

                 Se modifică taxele anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc. Spre exemplu, taxele aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc (anuale) pentru jocurile de noroc la distanță (operatori clasa I) vor fi în cuantum de 300.000 euro (caulculate în present pe baza cifrei de afaceri), iar pentru deținătorii de clasa a II-a, vor fi de 20.000 euro (mărite de la 9.500 euro în prezent). De asemenea, se modifică taxele aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc (anuale), unde, de exemplu, pentru jocurile de noroc la distanță (operatori clasa I) vor fi de minimum 400.000 euro (plafonul minim din prezent fiind situate la 120.000 euro).

                Se modifică taxele speciale. Spre exemplu, se majorează taxa de analiză a documentației, la 3.500 euro (de la 3.000 euro în prezent), precum și taxa de eliberare a licenței, la 10.500 euro (de la 9.500 euro în prezent).


Separat de acest proiect de OUG, la nivelul Camerei Deputaților există, la data prezentului articol, o serie amplă de proiecte de lege și propuneri legislative cu impact asupra legisla
ției jocurilor de noroc, înregistrate pe site-ul Camerei în 2023.

Două dintre acestea, PL-x nr. 166/2023 și PL-x nr. 495/2023, au fost deja adoptate de Senat și au primit avize favorabile de la comisiile de specialitate care s-au pronunțat până la data prezentului articol (în ambele cazuri fiind vorba despre Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale).

Astfel, în forma adoptată de Senat:

PL-x nr. 166/2023 prevede că litera c) a art. 15 alin. (2) din OUG 77/2009 se va modifica astfel:

c) spațiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali a unităților și instituțiilor de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestora, unor locuri dejoacă pentru copii definite ca orice spațiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, unor instituții de credit sau unor instituții financiare nebancare, unor așezăminte de cultură, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepțional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură și altele de acest fel, cu condiția să fie asigurate cumulativ următoarele condiții: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activități și să poată fi restricționat total accesul minorilor”.

Se prevede de asemenea că se va introduce alin. (9) al art. 20 din OUG 77/2009, după cum urmează:

(9) Se interzice desfășurarea de jocuri de noroc prin mijloace de joc de tip slotmachine de către persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu au la sediile sociale sau secundare autorizate activități de jocuri de noroc și pariuri, clasa CAEN 9200.

Proiectul de lege menționează că, pentru persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a acestuia, ar avea la sediile sociale sau secundare autorizate activități de jocuri de noroc și pariuri, clasa CAEN 9200, viitoarea lege se va aplica în termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai în ceea ce privește acele sedii sociale sau secundare.

PL-x nr. 495/2023 aduce o amplă serie de modificări și completări la OUG 77/2009. Acesta a fost inițiat de președintele Camerei Deputaților și alți 133 de parlamentari și prevede limitări drastice pentru industria de slot-machines: sălile de pariuri pot fi amplasate doar la periferia localităților, pot exista doar în localitățile cu peste 5.000 de locuitori și în orașe poate exista un singur punct de lucru la fiecare 20.000 de locuitori.

Deși, la momentul depunerii proiectului în parlament, premierul României a semnat un punct de vedere negativ al guvernului față de inițiativă, recent acesta și-a declarat susținerea pentru acest proiect, menționând că va trece ”curând și de Camera Deputaților”.

Dintre care cele mai importante modifiări legislative aduse de PL-x nr. 495/2023, amintim următoarele:

În primul rând, introducerea alin. (1^1) al art. 12 din OUG 77/2009 care să stipuleze astfel:

(1^1) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă în funcție de numărul de locuitori, dovedit prin adeverință eliberată de autoritatea administrației publice locale, astfel încât să existe cel mult un punct de lucru la 20.000 de locuitori.

În al doilea rând, este vorba despre modificarea punctului (iii) al lit. B a alin. (1) al art. 15 din OUG 77/2009, având următorul text:

(iii) că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc, precum și un sistem pentru păstrarea și transmiterea în timp real către un server în oglindă și un server de siguranță, aflate pe teritoriul României și puse gratuit la dispoziția O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecărei taxe de participare plasate de fiecare jucător, precum și câștigul plătit fiecărui jucător. Sistemul informatic central trebuie să asigure în mod obligatoriu înregistrarea automată, în timp real, a tuturor tranzacților, încasărilor și plăților realizate în relația cu jucătorii, precum și a altor operațiuni financiare, în serverul de siguranță și să transmită rapoarte centralizatoare periodic, în serverul în oglindă, aflate la dispoziția O.N.J.N., în conformitate cu procedura reglementată prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      Citește șiCorporate & Commercial - Powered by CMS | Impactul factorilor ESG asupra proiectelor de fuziuni și achiziții (M&A)
Corporate & Commercial - Powered by CMS | Regulamentul F-Gas și impactul amendamentelor recent votate de Comisia de Mediu a Parlamentului European------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 15 se modifică în continuare prin adăugarea a două noi litere la alin. 2), respectiv b^1) și b^2), după cum urmează:

b1) spațiul propus este situat la cel mult 50 m de limita teritorială a orașului/municipiului ori a comunei, inclusiv a municipiului București, astfel cum este prevăzută la art. 95 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

b2) dețin avizul de amplasament, eliberat de consiliul local al unității administrativ-teritoriale competente. Conținutul avizului și procedura de obținere a acestuia se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Nu în ultimul rând, tot la art. 15, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:

(5^1) în localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori nu se poate acorda autorizație de exploatare a jocurilor de noroc.

(5^2) Prevederile art.15 alin.(2) lit.b1) și lit.b2) nu se aplică spațiilor în care se desfășoară jocurile loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri, astfel cum sunt prevăzute la art.l alin.(21).

Alte trei inițiative, PL-x nr. 197/2023, PL-x nr. 381/2023 și PL-x nr. 395/2023 au fost respinse la nivelul Senatului și, fiind promovate de parlamentari care nu fac parte din coaliția de guvernare, este probabil că nu vor fi adoptate nici de Cameră.

În paralel, Senatul are în proces legislativ o altă serie de propuneri legislative înregistrate pe site în 2023, astfel:

L401/2023 este o propunere legislativă care a primit avize favorabile de la Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ (cu amendamente) și Comisia pentru cultură și media.

Conform acestei propuneri legislative, la art. 1^2 din OUG 77/2009, se va introduce alin. (1^1) cu următorul cuprins:

(1^1) Publicitatea pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare, este însoțită de prezența alternativă a unuia dintre următoarele mesaje:

i.                    Familie, viață socială, bunăstare: ești gata să riști totul?

ii.                  Jocurile de noroc implică riscuri: îndatorare, dependență, singurătate.

Propunerea legislativă vizează, de asemenea, introducerea unui art. 13^2 la Legea 148/2000 privind publicitatea, cu o serie suplimentară de cerințe privind publicitatea jocurilor de noroc.

L406/2023 este o propunere legislativă care a primit avize favorabile de la Consiliul Economic și Social și de la Consiliul Legislativ (cu amendamente, de la cel din urmă).

Conform textului în forma depusă de inițiatori, alin. (6) al art. 21 din OUG 77/2009 se va modifica astfel:

(6) Partenerii, acționarii semnificativi, membrii echipei manageriale și ai corpului de control al organizatorului licențiat de jocuri de noroc, proprietarul sau chiriașul unui local în care se desfășoară jocuri de noroc, angajații operatorului de jocuri de noroc nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relație de interdependență. Personalul O.N.J.N. și membrii Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. nu pot participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private.

L412/2023 este o altă propunere legislativă care a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și de la reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile din cadrul Consiliului Economic și Social, dar a primit, totodată, și avize negative din partea Comisiei pentru administrație publică și a reprezentanților părții patronale și sindicale din cadrul Consiliului Economic și Social.

Conform textului în forma depusă de inițiatori, alin. (2) al art. 1 din OUG 77/2009 se va modifica după cum urmează:

(2) Statul poate acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanță de urgență, și de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deținătorul licenței, cu mențiunea că jocurile de tip cazino (joc tradițional) și de tip slot machine se pot desfășura doar în locații aflate pe teritoriul stațiunilor turistice de interes național, respectiv local, enumerate în Anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern cu nr. 377/2020.

B517/2023 este o recentă propunere legislativă care a fost înregistrată la Senat la data de 19 septembrie 2023. La data prezentului articol, nu s-a emis niciun aviz cu privire la această propunere legislativă.

Conform expunerii de motive:

Recent, s-a mediatizat un posibil conflict de interese în ceea ce privește jocurile de noroc din România. Un reprezentant al Ministerului de Finanțe, care face parte din Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a câștigat o suma de aproximativ 100.000 de euro la pariuri jucate la același operator de jocuri de noroc, ridicând astfel semne de întrebare cu privire la independența și obiectivitatea membrilor Comitetului de Supraveghere. (…) Această reglementare vine în scopul prevenirii oricăror conflicte de interese, dând garanții suplimentare pentru respectarea standardelor de integritate din partea operatorilor de jocuri de noroc. în plus, această reglementare va ajuta la consolidarea încrederii publicului în autoritățile Statului. în aceste condiții, apreciem că propunerea noastră pentru o reglementare mai stricta a relației dintre cei implicați în autorizarea, supravegherea și controlul jocurilor de noroc și operatorii dc jocuri de noroc din România este o necesitate imperativă”.

Conform textului în forma depusă de inițiatori, alin. (6) al art. 21 din OUG 77/2009 se va modifica după cum urmează:

(6) Partenerii, acționarii semnificativi, membrii echipei manageriale și ai corpului de control al organizatorului licențiat de jocuri de noroc, proprietarul sau chiriașul unui local în care se desfășoară jocuri de noroc, angajații operatorului de jocuri de noroc nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relație de interdependență. Personalul O.N.J.N. și membrii Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. nu pot participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private.

B519/2023, și aceasta înregistrată la Senat la 19 septembrie 2023, are un obiect similar cu cel al propunerii înregistrate sub nr. L401/2023. Rămâne de văzut care dintre, sau dacă vreuna dintre acestea două va primi votul “pentru” al senatorilor.

Deși parcursul acestor propuneri înregistrate la Senat pare promițător, totuși, niciuna nu a fost inițiată de parlamentari membri ai coaliției de guvernare, astfel încât probabilitatea ca acestea să fie implementate ca legi rămâne redusă.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 125 / 1657
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
De vorbă cu Alexandru Victor Savi-Nims, Chief Legal Officer - One United Properties, unul dintre profesioniștii care crede în diversitate și consideră că, în calitate de coordonator, trebuie să cuprinzi cât mai multe domenii de competență și să dai dovadă de independență și verticalitate | Despre principii de viață și oamenii care i-au modelat profilul profesional: ”Cel puțin ultimii 15 ani mi-au conturat un parcurs profesional eterogen, ce a construit un manager legal robust și, cumva, rar în România, prin diversitatea domeniilor în care am fost implicat și prin complexitatea proiectelor”
Cum văd avocații considerați Leading Lawyers în M&A anul 2024 | Azi, de vorbă cu Bogdan C. Stoica, Partener PNSA: Anul va fi dominat de investitorii strategici, deja prezenți în România sau în regiune. Fondurile se vor concentra în continuare pe tranzacții de dimensiuni mai degrabă reduse, pe investiții în start-up-uri, pe împărțirea riscului între ținte de dimensiuni mai mici. Mă aștept ca România să conteze în anii următori din ce în ce mai mult în regiune în ce privește numărul și valoarea tranzacțiilor M&A
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Alexandra Tuță, unul dintre cei mai buni absolvenți ai promoției 2021, care a ales să se alăture echipei Reff & Asociații: ”Mi-am dorit dintotdeauna să fiu avocat litigant și, deși începutul a fost marcat de emoții, aș opta din nou pentru același parcurs profesional, întrucât este cel care mă împlinește”
Filip & Company asistă în vânzarea Infobest către AROBS Transilvania Software
Cum lucrează multi-premiata echipă Răzvan Dincă & Asociații în proiectele de IP dintre cele mai diverse, ce solicită adesea abilități complexe | Răzvan Dincă, Managing Partner: ”Succesul dosarelor a depins mai mult ca oricând de efortul și contribuția colegilor mei și, în aceste condiții, nivelul de performanță a activității noastre ca firmă de avocatură a continuat să crească”
RTPR asistă AROBS la achiziția Infobest România. Echipa, coordonată de Alina Stăvaru (Partner) și Andrei Toșa (Managing Associate)
Filip & Company a asistat Ministerul Finanțelor Publice în prima emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 2 miliarde de euro
Clifford Chance Badea a asistat aranjorii în prima emisiune de obligațiuni verzi lansată de România pe piețele externe, în valoare de 2 miliarde Euro. Mădălina Rachieru-Postolache (Partener) și Cosmin Anghel (Counsel) au coordonat echipa
Bulboacă & Asociații, alături de investitori în două tranzacții care concentrează la început de an forțe economice considerabile pentru sectoare de business strategice economic și social. Asistență în expansiunea Grupului LuxVet în România și la investiția BERD în R.Power Renewables
CMS a obținut o victorie strategică în față Curții de Apel Ploiești - Sesizare CCR privind legea de organizare și funcționare a DLAF. Echipa de drept penal a fost coordonată de Mihai Jiganie-Șerban (Partener)
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Alexandra Șipoteanu, una dintre premiantele anului 2021, care s-a alăturat echipei Stoica & Asociații: “Am pășit în carieră cu foarte mult entuziasm și cu o enormă dorință de a acumula cât mai multe cunoștințe teoretice și practice. Mediul colegial călduros și respectuos este în mod indubitabil un factor ce contribuie la dezvoltarea și creșterea profesională”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...